Zpět

Výkup staveb. odpadů

Základním účelem zařízení je zajištění přednostního materiálového využívání vybraných druhů stavebních odpadů jejich sběrem, výkupem, úpravou a recyklací a využívání upravených stavebních odpadů při rekultivaci dobývacího prostoru (DP je stanoven Rozhodnutím Ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů ze dne 24.5.1963 a rekultivace předmětných pozemků dotčených hornickou činností je schválena Rozhodnutím Obvodního báňského úřadu Ostrava ze dne 18.7.1997), úpravy povrchu terénu a zavážení vytěžené části pískovny.

Jedná se zejména o inertní odpady a materiály vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jejichž materiálovou základnou jsou zejména zeminy, horniny a stavební výrobky (věci určené a užívané k zabudování do staveb). V zařízení mohou být využity i vedlejší produkty při splnění zákonných limitů a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů s příslušnými doklady.

Technická rekultivace bude spočívat jednak v postupném zavážení vytěžených prostorů vhodnými rekultivačními materiály. V první fázi se bude jednat o výplňové kusovité materiály - beton, cihla - upravené a vytříděné do velikosti zrna cca 300 mm, následně závoz zeminou a kamením upraveným zrnitostně tak, aby technická rekultivace byla ukončena návozem písčitých podorničních hlín v mocnosti 0,6 m a vrstvou 0,3 m kulturních zemin. Zarovnání proběhne do roviny s okolním terénem.

Galerie
Kontaktujte nás!
Mapa google

Adresa: ulice Janovská,
725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

Telefon: [+420] 731 681 188 
Email: pisekostrava@centrum.cz